Algemene voorwaarden Honden Oppas

 

 

Algemene Voorwaarden Huis Dier & Mens Honden Oppas

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2

Huis Dier & Mens: Het bedrijf voor het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

1.3

Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de opvangovereenkomst wordt/is gesloten.

1.4

Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met Huis Dier & Mens een opvangovereenkomst heeft gesloten.

1.5

Medewerker: degene die bevoegd is om namens de dierenopvang de opvangovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.

1.6

Opvangovereenkomst: De overeenkomst tussen Huis Dier & Mens en de klant, waarbij Huis Dier & Mens zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.7

Werkzaamheden: De door Huis Dier & Mens uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.8

Hondenopvang: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouw en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

 

 

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1

Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is  afgeweken.

2.2

Huis Dier & Mens stelt klanten in de gelegenheid om Huis Dier & Mens te bezichtigen.

2.3

De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij Huis Dier & Mens.

 

 

 

Artikel 3 - Inschrijving

3.1

Inschrijving is slechts mogelijk indien de hond getoond is aan Huis Dier & Mens. Bij twijfel over het functioneren van de hond binnen het concept van Huis Dier & Mens kan een proefovernachting verplicht worden gesteld.

3.2

Door in te schrijven accepteert de klant de algemene voorwaarden.

3.3

Inschrijving geschiedt mondeling, per telefoon of per E-mail.

3.4

Van iedere klant wordt een Inschrijfformulier opgesteld. Het Inschrijfformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van de klant, het telefoonnummer waar de klant bereikbaar is gedurende de opvangperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, het geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier. Tevens wordt de klant op de hoogte gesteld van de tarieven voor overnachting.

3.5

Bij reservering via E-mail wordt binnen 24 uur een bevestiging verzonden.

 

 

 

Artikel 4 - Reserveringssom

4.1

Aan het reserveren door de klant zijn geen reserveringskosten verbonden.

 

 

 

Artikel 5 - Betaling

5.1

De mondeling of op de website vermelde prijs geldt per dag per gastdier. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

5.2

Huis Dier & Mens heeft haar prijslijst vermeld op de website www.huisdierenmens.nl. Mondelinge prijsafspraken zijn bindend en gaan boven de tarieven vermeld op deze website.

5.3

Betaling van hetgeen de klant op grond van de opvangovereenkomst aan Huis Dier & Mens verschuldigd is, geschiedt achteraf aan de opvangovereenkomst, contant of per bankoverschrijving.

 

5.4

Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant, zal Huis Dier & Mens de resterende dagen ook in rekening brengen.

5.5

De klant ontvangt per mail een factuur over de opvangovereenkomst van Huis Dier & Mens.

5.6

De klant betaald vooraf een borg van 50 euro voor onvoorziene omstandigheden. Dit wordt verrekenend met de eindafrekening en vermeld op de factuur.

 

Artikel 6 - Rechten en plichten van Huis Dier & Mens

6.1

Huis Dier & Mens verplicht zich om op basis van de gesloten opvangovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

6.2

Huis Dier & Mens verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft.

6.3

Huis Dier & Mens zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

6.4

Huis Dier & Mens is gerechtigd het gastdier, bij een verwaarloosde vacht, op kosten van de klant te wassen cq te ontklitten. De hieraan verbonden kosten zullen aan de klant worden doorberekend.

6.5

Huis Dier & Mens mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van Huis Dier & Mens noodzakelijk is.

6.6

Huis Dier & Mens is gerechtigd de toegang tot Huis Dier & Mens te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door Huis Dier & Mens verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

6.7

Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in Huis Dier & Mens verblijft, is de klant de prijs per dag aan Huis Dier & Mens verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

6.8

Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de opvangovereenkomst bij Huis Dier & Mens ophaalt, zal de opvanghouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de opvanghouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

6.9

Huis Dier & Mens is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

 

 

 

Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant

7.1

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan Huis Dier & Mens te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in Huis Dier & Mens.

7.2

De klant is aansprakelijk jegens Huis Dier & Mens voor schade, veroorzaakt door het gastdier.

7.3

De klant is verplicht bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in Huis Dier & Mens het bewijs van inenting af te geven. Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door Huis Dier & Mens aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven. Verplichtgesteld zijn de geldige cocktailinentingen en de kennelhoest.

7.4

De klant is aansprakelijk jegens Huis Dier & Mens voor schade/verwonding aan andere dieren, indien dit is waargenomen door Huis Dier & Mens.

 

 

 

Artikel 8 - Ziekte, verwonding en/of overlijden van het gastdier

8.1

De klant machtigt Huis Dier & Mens om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in Huis Dier & Mens op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant.

8.2

De klant machtigt hierdoor Huis Dier & Mens om in geval van verwonding van het gastdier door spelen of gevecht op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. . Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant.

 

 

8.3

Indien het gastdier tijdens het verblijf in Huis Dier & Mens onverhoopt komt te overlijden, zal Huis Dier & Mens alles in het werk stellen om de vooraf kenbaar gemaakte wensen van de klant te respecteren. Alle kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant.

 

 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1

Een tekortkoming in uitvoering van de opvangovereenkomst kan Huis Dier & Mens niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij Huis Dier & Mens en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan Huis Dier & Mens gebruik wenst te maken bij de nakoming van de opvangovereenkomst.

9.2

Huis Dier & Mens zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

9.3

Huis Dier & Mens is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door Huis Dier & Mens en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend Huis Dier & Mens. Huis Dier & Mens is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst.

9.4

In geval Huis Dier & Mens aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door Huis Dier & Mens van haar verplichtingen uit de opvangovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen opvangprijs, met daarbij een maximum van bedrag €300,00 (zegge: driehonderd Euro).

9.5

De klant vrijwaart Huis Dier & Mens voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opvangovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Huis Dier & Mens.

 

 

 

Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht

10.1

In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Huis Dier & Mens is gevestigd, tenzij de klant binnen een (1) maand nadat Huis Dier & Mens schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2

Op de opvangovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.3

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.