Algemene voorwaarden Huisdierverzorging aan huis

Algemene Voorwaarden Huisdierverzorging aan huis

 Artikel 1 -Definities

1)Opdrachtnemer: de verzorger van het dienstverlenende bedrijf

Huis Dier & Mens die huisdieren op het woonadres verzorgt.

2)Huisdier: het huisdier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor gesloten is.

3)Opdrachtgever: Natuurlijk persoon of vertegenwoordiger van de organisatie die het contract heeft afgesloten.

4)Aanmeldingsformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,
waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te
verzorgen tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

5)(Verzorgings)opdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten
behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze
voorwaarden. 

Artikel 2 - Algemeen

1)Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing,
tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene
voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk
is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2)De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het
geval is, dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Huis Dier & Mens. 

Artikel 3 - Rechten en plichten opdrachtnemer

1)Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de
overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.

2)Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van
opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en, tegen
meerprijs, de extra diensten die door opdrachtnemer aangeboden worden.

3)Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het
huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

4)Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt
dat opdrachtgever de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft.

5)Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer is
opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier
overeengekomen is.

6)Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene
voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtnemer verplicht zich deze

aanpassingen aan opdrachtgever tijdig door te geven. Opdrachtgever heeft het

recht om binnen 30 dagen na deze kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.


Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven
geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze
documenten.

7)Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens
vakantie of snipperdagen. 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

1)Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier, de
persoonlijke gegevens van zichzelf en het huisdier te vermelden op het
opdrachtformulier, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde
verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode.

2)Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden
wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven
van onjuiste gegevens met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst
van toepassing is.

3)Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor voldoende voeding en alle
verzorgingsproducten voor het huisdier voor de gehele periode dat de
opdrachtnemer de verzorging uitvoert. Indien er een tekort ontstaat, zal de
opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar
product aan te vullen. De kostprijs van dit product zal doorberekend worden aan opdrachtgever.

4)Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de
verzorg/verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsproducten
van het dier waarop de overeenkomst van toepassing is. 

Artikel 5 -Inschrijving

1)Van iedere reservering voor de diensten van opdrachtnemer wordt een
opdrachtformulier gemaakt. U dient voor het invullen van dit formulier op de
hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

2)Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

3)Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en
door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Aan opdrachtgever zal een
kopie-exemplaar van het opdrachtformulier worden gegeven. 

Artikel 6 -Borg

1)Na reservering door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever
een borg te verlangen voor de werkelijke aanvang van de opdracht.
Dit bedrag bedraagt 25% van de overeengekomen totaalprijs en kan worden aangewend t.b.v. onvoorziene omstandigheden.

2)Indien deze borg voor de aanvang van de gegeven
verzorgingsopdracht niet is voldaan, zullen eventuele kosten op de factuur worden bijgeschreven. Bezwaren
tegen de hoogte van de borg of de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 3)De borg wordt bij beëindiging van de verzorgopdracht verrekend met

het totale bedrag dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

4)Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt binnen een termijn van 7 dagen
voor de aanvangsdatum van de verzorgopdracht, is de opdrachtgever 50%
reserveringsgeld verschuldigd. Uitzondering hiervan is het overlijden van het
huisdier.  

Artikel 7 - Betaling

1)Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.

2)Opdrachtnemer heeft de tarieven vermeld op de website www.huisdierenmens.nl. Schriftelijk overeengekomen bedragen gaan voor de op de site vermelde bedragen.

3)Het totaal verschuldigde bedrag dient 14 dagen na afronding van de opdrachtovereenkomst en ontvangst van de factuur contact te worden betaald of overgemaakt op de rekening van Huis Dier & Mens.

4)Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst,
(bijvoorbeeld bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer
gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.

5)In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer
gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan
opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 8 - Ziekte en/of overlijden van het huisdier

1)Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtnemer om in geval van ziekte van het
huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht
op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te
nemen, die haar in de gegeven situatie voorkomen.

2)Indien het huisdier tijdens het contract onverhoopt komt te overlijden, kan
opdrachtnemer bij twijfel van de toedracht sectie laten verrichten. Dit gebeurt
altijd in overleg met opdrachtgever. De kosten van de sectie komen voor
rekening van opdrachtnemer. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1)Opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer, in geval van een onvoorziene
omstandigheid, zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.

2)Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die
opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtnemer van haar

verplichtingen van de opdracht, blijft de schadevergoeding te allen tijde

beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst. 

 Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht

1)In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens
gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een
maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het
geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling
van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

2)Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

3)Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft
niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene
voorwaarden tot gevolg. 

Algemene voorwaarden extra diensten (indien van toepassing)

Artikel 1 - Plantenverzorging

1)Verzorging van de planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van de
opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade ontstaan aan de planten gedurende de opdrachtperiode.

2) Indien opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten
gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal de opdrachtnemer op eigen initiatief zorg dragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar
product. De hiervoor gemaakte kosten zullen inclusief meerprijs aan de opdrachtgever worden door belast.